ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ผู้ได้รับทุน TOPAS 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 3rd Asian Congress on Schizophrenia Research (ACSR 2013) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่นพ. นพพร  ตันติรังสี จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ชมรมฯ  www.psychiatry.or.th/TSGN/