ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN) จะจัดกิจกรรมวิชาการครั้งที่ 22 (3/2555)  ในหัวข้อ “Challenges in Caring Elderly Patients with Schizophrenia”  ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555   ณ ห้อง Chadra Ballroom โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ http://www.psychiatry.or.th/TSGN/