ด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40  ในระหว่างวันที่  21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชื่อเดิมโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพมหานคร    จึงขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตามนัยแห่งหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค. 0502/ว76  ลงวันที่  7  มิถุนายน  2534

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทคัดย่อร่วมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย Free Paper Presentation  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

hataup2  ตารางการประชุมวิชาการล่าสุด คลิกที่นี่ (PDF file 126 Kb) (icon_update2 : 26 ตค.55)