ประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รางวัลวิจัยศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

ประจำปี พ.. 2555

เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตของประเทศไทย ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงประสงค์จะมอบรางวัลศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม เพื่อการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต แก่จิตแพทย์ไทย ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 ข้อ 1 รายละเอียดของรางวัล

เป็นรางวัลผลงานวิจัยหรือโครงการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์หรือสุขภาพจิต จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

2.1 เป็นสมาชิกของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

2.2 เป็นจิตแพทย์

2.3

ก. เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยทางจิตเวชศาสตร์หรือสุขภาพจิต โดยเป็นผลงานจากโครงการวิจัยหนึ่งหรือหลายโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงว่า เป็นงานที่มีคุณภาพดี ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ในวารสารวิชาการ และมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อวงการจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต หรือสังคมในประเทศไทย หรือ

ข. เป็นผู้ที่กำลังวางแผนหรือดำเนินโครงการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์หรือสุขภาพจิต โดยมีแบบเสนอโครงร่างวิจัย (full research proposal) ที่มีคุณภาพดี ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการวิจัยดังกล่าวอาจจะได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นด้วยได้

ข้อ 3 หลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้รางวัล

พิจารณาจากประวัติและผลงานวิจัยหรือแบบเสนอโครงร่างวิจัย นอกจากนี้ ผู้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อ 4 การสมัครรับรางวัล

บุคคลเจ้าของผลงาน หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงานเสนอชื่อบุคคล ส่งประวัติพร้อมผลงาน ดังนี้

* สำหรับบุคคลตามข้อ 2.3ก –ประวัติการทำงาน พร้อมทั้งผลงานวิจัยที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลงานและการนำไปใช้ประโยชน์

* สำหรับบุคคลตามข้อ 2.3ข. ประวัติการทำงาน และแบบเสนอโครงร่างวิจัยฉบับเต็ม (full research proposal) พร้อมทั้งใบรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ส่งไปยังเลขาธิการของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 

ข้อ 5 หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2555

 


กรอกการส่งประวัติ

 

เพื่อขอรับรางวัลวิจัยศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

ประจำปี พ.ศ. 2555

 

กรุณาเขียนตามหัวข้อต่อไปนี้

  1. ชื่อบุคคล

  2. ตำแหน่ง

  3. ที่ทำงาน

  4. ประวัติโดยย่อ

  5. ผลงานวิจัยด้านจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต

  6. ระยะเวลาในการทำงาน

  7. ความเป็นที่ยอมรับ/ประจักษ์

-ระดับชาติ ระบุ

-ระดับนานาชาติ ระบุ

8. การได้รับการยกย่อง/เกียรติประวัติที่ได้รับ

9. การนำผลงานไปใช้ประโยชน์

-การดำเนินการระดับท้องถิ่น ระบุ

-การดำเนินการระดับชาติ ระบุ

-การดำเนินการระดับนานาชาติ ระบุ

10. ผลงานวิชาการ

-ระดับชาติ ระบุ

ระดับนานาชาติ ระบุ