ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่องผู้ได้รับทุน GNA 2012 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 15 Pacific Rim College of Psychiatrist (PRCP2012) ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี