ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN)  เรื่อง ผู้ได้รับทุน EGPA 2012 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The Asia Pacific Stroke Conference  2012 (APSC 2012) วันที่ 10-12  กันยายน 2555  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ แพทย์หญิงพาพร  เลาหวิรภาพ  โรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งจะไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Prevalence of depression , severity and related factors among acute stroke Thai patients.