ประกาศของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะ

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการเผยแพร่เรื่องราวและภาพของผู้ป่วยทางจิตเวชทางสื่อสาธารณะ อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๓ (๑๐) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ออกประกาศการปกป้องสิทธิผู้ป่วยในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะดังนี้


 

ข้อ ๑ จิตแพทย์ไม่พึงเผยแพร่หรือมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เรื่องราวและภาพของผู้ป่วยทางสื่อสาธารณะ

ข้อ ๒ ห้ามมิให้มีการนาภาพและเรื่องราวของผู้ป่วยออกเผยแพร่ในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานหรือแพทย์ผู้รักษา

ข้อ ๓ ให้ยึดถือแนวทางในการรักษาความลับของผู้ป่วยตามจรรยาบรรณสาหรับจิตแพทย์ของ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และปฏิญญากรุงมาดริด (Declaration of Madrid) ของสมาคมจิตแพทย์โลก ดังนี้

(๑) จิตแพทย์พึงรักษาความลับของผู้ป่วยซึ่งตนทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย หรือเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วย ต่อครอบครัว ต่อผู้อื่น หรือต่อสังคม
(๒) จิตแพทย์ต้องได้รับคาอนุญาตจากผู้ป่วยในกรณีที่จาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อ ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ จิตแพทย์พึงใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องไม่ขออนุญาตในขณะที่ผู้ป่วยมีความบกพร่องทางจิต จิตฟั่นเฟือน หรือโรคจิต
(๓) จิตแพทย์พึงระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย ต่อครอบครัว ต่อผู้อื่น หรือต่อสังคม
(๔) จิตแพทย์ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยอานาจหน้าที่

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พล.ท.                                                  
(วีระ เขื่องศิริกุล)                      
ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย