wpa_baliประกาศสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯเ ข้าร่วมการประชุม WPA regional meeting ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.ย. 2555 โดยให้ทุนกับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 35,000 บาท  สำหรับเป็นค่าเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียนประชุม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นจิตแพทย์และเป็นสมาชิกสมาคมฯ
2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมแนบประวัติการศึกษา การทำงานและผลงานวิชาการ (CV) 3. ผู้สมัครต้องเขียนบทความภาษาไทย ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งต่อตนเองและต่อสมาคมฯ จากการเข้าร่วมการประชุม
4. ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนอื่นใดในการไปประชุมครั้งนี้

สมาคมจิตแพทย์ฯจะคัดเลือกผู้สมัคร 3 คน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้


1. ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการไปร่วมประชุมโดยพิจารณาจากบทความที่ส่งมา
2. ผู้ที่ยังไม่เคยไปหรือไปประชุมต่างประเทศน้อยครั้งจะได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับแรก
3. ให้โอกาสแก่ผู้ที่ทำงานในสถาบันที่ไม่มีทุนสนับสนุนการไปประชุมต่างประเทศ

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เมื่อประชุมกลับมาต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ส่งใบเสร็จค่าลงทะเบียนและใบเสร็จค่าเดินทางให้กับสมาคมฯ
2. ต้องทำ post-congress presentation ร่วมกันกับผู้รับทุนคนอื่นในการประชุมเชิงวิชาการของสมาคมฯ และเขียนบทความสรุปความรู้ที่ได้จากการประชุม ลงในจุลสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกท่านใดสนใจ download ใบสมัครและส่งเอกสารประกอบ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2555