ตำแหน่งจิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

- โรงพยาบาลตรัง เปิดรับสมัครจิตแพทย์ทั่วไป

- สถาบันธัญญารักษ์ เปิดรับสมัครจิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหลายตำแหน่ง

- สำนักอนามัย ( คลีนิคจิตเวช 6 แห่ง ในเขต กทม. ) เปิดรับสมัครจิตแพทย์ทั่วไป ( แบบเต็มเวลา )

- โรงพยาบาลชัยภูมิ มีตำแหน่งสำหรับจิตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ

ทุนฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป จิตเวชศาสตร์สาขาเด็กและวัยรุ่น

- โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 1 ทุนและจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1 ทุน

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1 ทุน

ขอเชิญสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ร่วมประชุม 3rd World congress of Asian Psychiatry ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2554 Melbourne, Australia ในงานนี้สมาคมจิตแพทย์จะให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมจิตแพทย์
2) เดินทางไปเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3-5 คน (เพื่อที่จะสามารถกลับมาทำ post-congress ในนามสมาคมฯต่อได้)
3) ต้องกลับมาทำ post-congress meeting ในนามของสมาคมฯเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ไปประชุมมา
4) ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนการร่วมประชุมจากบริษัทยา

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดการประชุมดูที่ www2.kenes.co/wca/home.aspx