ประชุมวิชาการเรื่อง Cognition and Neuropsychiatry in Clinical Practice : Update 2016

ภาวะพุทธิปัญญากับปัญหาด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด