ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาจิตแพทย์ ของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย จึงได้ร่วมกับ บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จากัด ในการสนับสนุนจิตแพทย์ไทยให้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีทุน EGPA (Eisai for Geriatric Psychiatry Award) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553


สาหรับในปี พ.ศ.2559 ที่จะถึงนี้ ทุน EGPA จะมอบให้กับจิตแพทย์ไทยที่ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 2016 IPA Asian Regional Meeting ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ. กรุงไทเป, ไต้หวัน

อ่านรายละเอียดที่นี่