ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง การเตรียมรับปัญหาการฆ๋าตัวตาย

โดย นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต