ด้วยสมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม “the 5th World Congress of Asian Psychiatry (WCAP2015)” ระหว่างวันที่ 3 - 6 มี.ค. 2558 ณ Centennial Hall Kyushu University School of Medicine เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยทางผู้จัดได้แจ้งว่ามีทุนให้กับจิตแพทย์รุ่นเยาว์จำนวน 1 ทุน เป็นค่าลงทะเบียน ซึ่งผู้ที่ได้ทุนต้องไปนำเสนอ Poster Presentation โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 เยน ทั้งนี้ให้ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 10 ก.ย. 2557 และจะประกาศผลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ต.ค. 2557 ..... รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ (PDF)

wcap2015

ด้วยสมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม “the 5th World Congress of Asian Psychiatry (WCAP2015)” ระหว่างวันที่ 3 - 6 มี.ค. 2558Centennial Hall Kyushu University School of Medicine เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยทางผู้จัดได้แจ้งว่ามีทุนให้กับจิตแพทย์รุ่นเยาว์จำนวน 1 ทุน เป็นค่าลงทะเบียน ซึ่งผู้ที่ได้ทุนต้องไปนำเสนอ Poster Presentation โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 เยน ทั้งนี้ให้ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 10 ก.ย. 2557 และจะประกาศผลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ต.ค. 2557

          ในการนี้ สมาคมจิตแพทย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 7 ส.ค. 2557 มีมติอนุมัติทุนให้กับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ รุ่นเยาว์ เป็นเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน และสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ ทั่วไป เป็นเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้