เนื่อง ด้วย The Japanese Society of Psychiatry and Neurology ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 110 ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2557 ณ เมื่องโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น และได้มอบทุน JSPN annual meeting fellowship award ให้กับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สนับสนุนที่พัก และให้ค่าเดินทางจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000 Yen

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1. เป็นจิตแพทย์อายุน้อยกว่า 40 ปี

2. ไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน

3. เป็นสมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสมัคร ต้องแนบเอกสารดังนี้

1. ใบสมัคร

2. CV

3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงาน

(1-3 ใช้แบบฟอร์ม download ที่ https://www.jspn.or.jp/english/award/index.html)

4. หนังสือรับรองจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (สมาคมออกให้หลังจากผ่านการพิจารณาจากสมาคมฯแล้ว)

5. บทคัดย่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสองหัวข้อนี้คือ comunity psychiatry หรือ case vignette

สมาคมจิตแพทย์ฯจะทำการคัดเลือกผู้สมัคร 2 คนเพื่อเสนอชื่อให้ The Japanese Society of Psychiatry and Neurology โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นสมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

2. สนับสนุนผู้ที่มีผลงานวิจัยไปนำเสนอหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฎิบัติงานโดยตรงในสองหัวข้อดังกล่าว

3. ให้โอกาสคนที่ยังไม่เคยไปหรือไปต่างประเทศน้อยครั้ง

4. ให้โอกาสคนที่ทำงานในสถาบันที่ไม่มีทุนประชุมต่างประเทศ

ผู้สนใจให้ส่งเอกสารตามที่กำหนด มายังสมาคมจิตแพทย์ฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2556
และเมื่อได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯแล้วผู้สมัครต้องส่งเอกสารตามที่กำหนด ไปยัง the secretariat of the JSPN (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ภายในวันที่ 14 ต.ค. 2556