ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  และชมรมจิตแพทย์ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตเวชสัญจร  “จิตเวชศาสตร์ภาคใต้ 2555” (Psych@South 2012) วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555 – วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา

 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  และชมรมจิตแพทย์ภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตเวชสัญจร “จิตเวชศาสตร์ภาคใต้ 2555”

(Psych@South 2012)

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555 – วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555

ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 

08.30-10.00 น. 

ลงทะเบียน ชมโปสเตอร์ Good Practice/Best Practice ด้านจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตของหน่วยงานจิตเวชต่าง ๆ ในภาคใต้

10.00-10.30 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30-10.40 น. 

พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

ภาคเช้า

ประธาน  รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อานนท์  วิทยานนท์

10.40-12.00 น. 

Ethics in Psychiatric Practice

โดย   พลโทนายแพทย์วีระ  เขื่องศิริกุล 

ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์ 

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ  

และประธานจรรยาแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

12.00-13.30 น. 

ISS 1 (Janssen) : Optimizing Treatment in Schizophrenia

Unmet Need in Caring Patients with Schizophrenia

โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรชัย  เกื้อศิริกุล 

โรงพยาบาลมนารมย์ 

Clinical Trial & Experience in Paliperidone

โดย   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.30-14.30 น. 

ความมุ่งหวังของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยต่อกลุ่มจิตแพทย์ภาคใต้  

โดย  นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

และ แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์

กรรมการอำนวยการ  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

ภาคบ่าย

ประธาน   นายแพทย์กอบโชค  จูวงษ์

นายแพทย์ดำรงค์  แวอาลี

14.45-16.30 น.

BS 1 : การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในภาคใต้  รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช

นำการเสวนาโดย  นายแพทย์จุมภฎ  พรมสีดา และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สรยุทธ  วาสิกนานนท์

16.30-17.30 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมจิตแพทย์ภาคใต้

17.30-18.30 น.

ISS 2 (GSK) :   Strategy and Solution for Diagnosis and Management of Bipolar Depression

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สรยุทธ  วาสิกนานนท์

18.30-21.00 .

รับประทานอาหารเย็น และเลี้ยงต้อนรับจิตแพทย์ใหม่ของภาคใต้

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า

ประธาน   นายแพทย์ชาญวิทย์  เงินศรีตระกูล

แพทย์หญิงอัญชุลี  เตมียะประดิษฐ์

08.30-10.00 น.

BS 2 : การพัฒนาความร่วมมือในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนภาคใต้ รวมทั้งบทบาทของจิตแพทย์ในภาคใต้ต่อชุมชนและสังคม

นำเสวนาโดย  นายแพทย์วีระ  ชูรุจิพร

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.30 น.

BS 3 : การพัฒนาความร่วมมือในเรื่องงานวิจัยทางด้านสุขภาพจิตชุมชน และหรือจิตเวชศาสตร์ของภาคใต้ (จากงานประจำสู่งานวิจัย – R2R)

นำเสวนาโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสาวิตรี  อัษณางค์กรชัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.30-13.00 น.

ISS 3 (Astra Zeneca) : Extended Release Drugs : The Attractive Choice for All Phases of Bipolar Disorder

โดย   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.00-14.00 .

สรุปผลการระดมสมองและร่วมพิจารณาแผนในการปฏิบัติ (action plan)

นำเสวนาโดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ  อุดมรัตน์

ประธานชมรมจิตแพทย์ภาคใต้

14.00-14.15 น.

พิธีปิด

ISS = Industry-Sponsored Symposium,  BS = Brainstorming

จัดให้มีผู้ช่วยในการนำเสวนาในแต่ละช่วงของการระดมสมอง (BS) โดยผู้ช่วยจะทำหน้าที่จดบันทึกสรุปในแต่ละช่วงด้วย  ดังนี้

BS 1 :  นายแพทย์ทัปปณ  สัมปทานุกูล / แพทย์หญิงภัทรี  ปิ่นแก้ว  (กลุ่มอันดามัน)

BS 2 :  นายแพทย์โนราห์  ทัศนสุวรรณ / นายแพทย์เอ็มนัสรี  มินทราศักดิ์  (กลุ่มลังกาสุกะ)

BS 3 :  นายแพทย์พรรธนภ  ตัณฑ์ศุภศิริ / นายแพทย์จงพร  อายุบวร   (กลุ่มศรีวิชัย)

สรุปผล :   แพทย์หญิงภัทราพร  ช่างสาน / แพทย์หญิงลัดดาพร  เทพสวน (กลุ่มสมิหลา)