ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเข้าฟังป​ระชุมวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอ​ายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 13.00 - 15.00 น. บรรยายโดยจิตแพทย์จากญี่ปุ่น 3 ท่าน มีเรื่อง Medicologal practice in dementia care, Treatment-resistant OCD และ Role of fMRI in Psychiatry จัดที่ห้องบรรยายภาควิชาจิต​เวชศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 8 รพ.ศิริราช...วิทยากรทั้งสามคนพ​ูดสำเนียงฟังง่ายค่ะ :)

13.00 – 13.10 น.  พิธีเปิด
13.10 – 13.40 น. “Role of fMRI in Psychiatry: a clinical research perspective”
                       โดย Dr.Yuki Sakai, MD , Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan
13.40 – 14.10 น. “Medicolegal Practice in Dementia Care: the Experience from Japan”
                       โดย Assoc. Prof. Jin Narumoto, MD, PhD ,
                       Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan
14.10 – 14.20 น. พัก
14.20 – 14.50 น. การบรรยายเรื่อง “Management of Treatment-Resistant OCD”
                       โดย Assistant Prof. Takashi Nakamae, MD, PhD,
                       Department of Psychiatry, Saiseikai Suita Hospital, Osaka, Japan
14.50 – 15.00 มอบของที่ระลึกให้วิทยากร และปิดงานประชุม

*** มีเลี้ยงอาหารกลางวันก่อนเริ่มการบรรยายค่ะ :)