ตำแหน่งจิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

- โรงพยาบาลตรัง เปิดรับสมัครจิตแพทย์ทั่วไป

- สถาบันธัญญารักษ์ เปิดรับสมัครจิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหลายตำแหน่ง

- สำนักอนามัย ( คลีนิคจิตเวช 6 แห่ง ในเขต กทม. ) เปิดรับสมัครจิตแพทย์ทั่วไป ( แบบเต็มเวลา )

- โรงพยาบาลชัยภูมิ มีตำแหน่งสำหรับจิตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ

ทุนฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป จิตเวชศาสตร์สาขาเด็กและวัยรุ่น

- โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 1 ทุนและจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1 ทุน

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1 ทุน