ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการ
สมาชิกสมาคมฯ
ข่าวสารกิจกรรม
กระดานข่าวสมาคมฯ
วารสารสมาคมฯ
จิตแพทย์สัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่อง
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสมาคมจิตแพทย์ฯ
แผนที่เว็บไซต์

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 5/2546
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2546
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลพญาไท 2
____________________________________

ผู้เข้าประชุม
1. พ.อ.วีระ เขื่องศิริกุล นายก
2. นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ อุปนายก
3. พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ เลขาธิการ
4. พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล เหรัญญิก
5. นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ บรรณารักษ์
6. พญ.ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ กรรมการกลาง
7. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ กรรมการกลาง

ผู้ลาประชุม
1. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ปฏิคม
2. พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ประธานวิชาการ
3. นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล ประธานวารสาร
4. พ.ท.พงศธร เนตราคม กรรมการกลาง
5. นพ.วีรพล อุณหรัศมี นายทะเบียน
6. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กรรมการกลาง
7. นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล กรรมการกลาง
8. นพ.บัณฑิต ศรไพศาล กรรมการกลาง

เริ่มประชุมเวลา 12.40 น.


วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 WPA ได้ส่ง CD-Rom ข้อมูลบทคัดย่อของบทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุม
World Congress of Psychiatry ที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วและได้ส่งหนังสือเรื่อง “Unanswered questions in psychiatry and Mental health” มาให้ตามหนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2546
1.2 ประธาน ASEN Federation for Psychiatry and Mental Health ส่งหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ยืนยันการประชุม The 9 th Congress of the ASEN Federation for Psychiatry and Mental health ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2546 ที่โรงแรม Waterfront เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2546

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอชื่อจิตแพทย์ดีเด่น
พญ.วรลักษณาฯ เลขาธิการ แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัมพล สูอัมพัน , รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธ์ , นายแพทย์ชัยฤทธิ์ กฤษณะ
ผู้ที่เหมาะสมสำหรับ สาขาความเป็นครู คือ แพทย์หญิงสุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ สาขาการทำคุณประโยชน์แก่วงการจิตเวช คือ นายแพทย์เกษม ตันติผลาชีวะ ส่วนสาขาวิจัย ไม่มีผู้เหมาะสมในครั้งนี้
สมาคมฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการดำเนินการต่อไป
3.2 โครงการดูแลบำบัดแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น
สมาคมฯ ได้รับคำยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่าโครงการนี้จะดำเนินการ
ต่อเนื่อง 1 ปี (ต.ค.46-ก.ย.47)
ที่ประชุมได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อสรุปว่าโครงการนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ
• โครงการออกตรวจสุขภาพทุกเดือน โดยจะมีจิตแพทย์เข้าร่วมครั้งละ 2-3 คน (กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง) โดยการปฏิบัติงานนี้ จะทำการตรวจรักษาที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว และการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามเมืองต่าง ๆ เป็นเวลา 5-7 วัน
• โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่อาสาสมัคร และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตทุก 3-4 เดือน โดยจะจัดให้มีการอบรม 2 วัน ครึ่งส่วนที่เหลือ ทำการตรวจรักษา และออกหน่วยเคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ที่ประชุมได้มอบหมายให้นพ.รณชัยฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้และให้ พญ.วรลักษณา ฯ
ทำหนังสือ แจ้งแก่สมาชิกเพื่อรับสมัครจิตแพทย์ผู้สนใจที่จะร่วมโครงการฯ นี้
3.3 พญ.วรลักษณา เลขาธิการ แจ้งว่า หลังจากได้ทำจดหมายหารือไปยัง นพ.ประเสริฐ
ผลิตผลการพิมพ์ ในเรื่องโครงการประกันสุขภาพแล้วนั้น นพ.ประเสริฐฯ ได้มีข้อเสนอแนะมายังสมาคมฯ ว่า สมาคมฯ น่าจะทำหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรงเพื่อขอให้ครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวช ทั้งในกรณีผู้ป่วยนอก และในโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ
ที่ประชุมมอบหมายให้ เลขาธิการดำเนินการ
3.4 ที่ประชุมได้สอบถามถึงเรื่องขอบเขตการสั่งจ่ายยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั้น พญ.วรลักษณา
เลขาธิการ ได้แจ้งว่า ได้ทำจดหมายสอบถามไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่
4 กรกฎาคม 2546 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบชี้แจงใด ๆ
ที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการทำจดหมายสอบถามไปอีกครั้ง
3.5 นพ.ปราโมทย์ ผู้จัดการวารสารสมาคมฯ แจ้งว่า วารสารฯ ฉบับพิเศษได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายแล้ว และทางบริษัทขอพิมพ์บทความบางบทเป็นพิเศษ เพื่อแจกจ่าย
ที่ประชุมหารือแล้ว มีข้อสรุปว่าให้จัดพิมพ์ได้โดยบริษัทจะต้องค่าบทความละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ด้วย
3.6 คณะกรรมการอำนายการสมาคมฯ ชุดใหม่
พญ.วรลักษณา ฯ เลขาธิการ แจ้งว่า ได้ติดต่อแล้วคณะกรรมการสรรหา กำลังดำเนินการอยู่และเมื่อคณะกรรมการสรรหาทั้ง 5 คน ส่งรายชื่อมาจะรับดำเนินการส่งให้สมาชิกเลือกต่อไป
3.7 งานประชุมวิชาการประจำปี
ไม่มีรายงานความคืบหน้า
3.8 ทำเนียบนามสมาชิกสมาคมฯ
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3.9 การนำเสนอผลงานของสมาคมฯ
พญ.วรลักษณา เลขาธิการ แจ้งว่า จะยังขาดภาพกิจกรรมบางส่วน คาดว่างานจะเสร็จในช่วงต้นเดือนตุลาคม เพื่อนำเสนอนายกฯ ต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องเสนอ
4.1 นพ.ปราโมทย์ ผู้จัดการวารสารขอหารือในเรื่องซองใส่วารสารสมาคมจิตแพทย์ฯ
ที่ประชุมมีข้อสรุป คือ บริษัทที่จะจัดพิมพ์สามารถลงโฆษณาได้บริเวณด้านหลังของซอง ในพื้นที่ด้านล่างไม่เกิน 1 ใน 5 ของขนาดซองโดยจะต้องชำระโฆษณา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อวารสารฯ 1 ฉบับ
4.2 พญ.อัมพรฯ กรรมการกลาง ผู้ซึ่งเป็นพิธีกรรายการ “ล้อมรั้วด้วยรัก” เสนอให้สมาคมฯ เข้ามามีส่วนร่วมในรายการนี้
ที่ประชุมหารือแล้ว มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ พญ.วรลักษณา เป็นผู้ประสานงาน
4.3 เนื่องจากงานจิตเวช และจิตแพทย์เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการมากขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติข้อเสนอว่าในคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ชุดต่อไป น่าจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ เพื่อเป็นผู้ดูแล ดำเนินการ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ โดยมิได้ต้องแก้ไขระเบียบของสมาคมฯ
4.4 พันเอกหญิงนวพรฯ เหรัญญิก ได้นำเสนองบดุลประจำปี ซึ่งนำเสนอชี้แจงแก่สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2546 ในการประชุมวิชาการประจำปี 2546 นี้ ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 พันเอกหญิงนวพรฯ เหรัญญิก แจ้งว่า ได้มีผู้หญิงรายหนึ่งโทรเข้ามาร้องเรียนยังสมาคมฯ ได้ถูกนักจิตวิทยาชายคนหนึ่งลวนลามและล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งในวันนั้น พันเอกหญิงนวพรได้ช่วยเหลือปลอบโยนและแนะนำให้ผู้เสียหายติดต่อและร้องเรียนไปยังสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกและสถานที่ทำงานของนักจิตวิทยาชายผู้นั้นแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 แพทย์หญิงวรลักษณา ฯ เลขาธิการ ขอหารือเรื่องเงินรางวัลประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ธุรการที่จ้างมาทำงานครบ 1 ปี
ที่ประชุมมีมติให้เงินรางวัล มีมูลค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 มีผู้สมัครสมาชิกสามัญ จำนวน 8 รายคือ
1. พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
2. พญ.ภาพันธ์ เจริญสวรรค์ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
3. นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3
4. นพ.กฤษณะ สุวรรณโกมลชัย แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
5. พญ.เกษศิริ เหลี่ยมวานิช แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
6. นพ.ณัฐวัฒน์ งามสมุทร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
7. พญ.วรางคณา รักษ์งาน แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
8. นพ.สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2


โดยทั้ง 8 รายนี้ ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เวลา 12.00 น.
แทนที่ วันพฤหัสบดี 20 พฤศจิกายน 2546 (ที่นัดไว้เดิม) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลพญาไท 2


ปิดประชุมเวลา 15.40 น.


พันเอก(วีระ เขื่องศิริกุล)
นายกสมาคมฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์)
เลขาธิการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

If you can't read Thai on thai website. Please Download Thai font AngsanaUPC ,Cordia UPC here!
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to Webmaster
©2003 : The Psychiatric Association of Thailand. All Rights Reserved.