ข้อบังคับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2558

pdf

 

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2557 – 2558

Executive Committee (2014-2015)

1.  น.พ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา
     Yongyud Wongpiromsarn, MD.  Advisor
   
2.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. President
   
3.  พ.ญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
อุปนายก
     Woralaksana Theeramoak, MD.
Vice-President
   
4.  พ.อ.อิศรา รักษ์กุล
เลขาธิการ
    Isra Rukskul, MD.

Secretary General

   
5. นพ.วิทยา วันเพ็ญ
เหรัญญิก
    Wittaya Wanpen, MD.
 Treasurer
 
 
6.  ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ปฏิคม

     Nuttorn Pityaratstian, MD.

Chairman for Social Affairs

   
7.  รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ประธานวิชาการ

    Sirichai Hongsanguansri, MD.

Chairman for Academic Affairs

   
8.  รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ประธานวารสาร

      Suwanna Arunpongpaisal, MD.

Chairman for Journal

   
9.  นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นายทะเบียน
     Somnuk Limsiroratana, MD. Registrar
   
10. นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
บรรณารักษ์

     Pichai Ittasakul, MD.

Librarian

   
11. รศ.นพ.ชวนันท์  ชาญศิลป์
กรรมการกลาง

     Chawanan Charnsilp, MD.

Committee Members
   
12. พญ.ทัศนีย์  กุลจนะพงศ์พันธ์
กรรมการกลาง
    Tassanee Kuljanapongpun, MD.
Committee Members
   
13. นพ.ปราการ  ถมยางกูร กรรมการกลาง
     Prakan Thomyangkul, MD.
Committee Members
   
14. พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์
กรรมการกลาง

     Punnapa Kittirattanapaiboon, MD.

Committee Members

   
15. นพ.ภุชงค์ เหล่ารูจิสวัสดิ์
กรรมการกลาง

    Puchong Laurujisawat, MD.

Committee Members

   

16. พญ.สมรัก  ชูวานิชวงศ์

กรรมการกลาง

    Somrak Choovanichvong, MD.

Committee Members 

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2500-2501

Executive Committee (1957-1958)

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
2. นพ.ฝน แสงสิงแก้ว
3. นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร
4. นพ.จิตต์ ตู้จินดา
5. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
6. นพ.ประสพ รัตนากร
7. พ.ท.นิตย์ เวชชวิสิสต์
8. นพ.ขจร อ้นตระการ
9. นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ์
10. นพ.อุดม โปษกฤษณะ
11. นพ.เชียร สิริยานนท์
12. นพ.รสชง ทัศนาญชลี
13. พญ.สุภา มาลากุล ณ อยุธยาบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ

พญ.จันทนา สุขวัจน์บรรณาธิการวารสารสมาคมฯ

นพ. เจริญ วัฒนสุชาติ
คุณสมทรง บุนนาค

 

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2559 – 2560

Executive Committee (2016-2017)

1.  น.พ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา
     Yongyud Wongpiromsarn, MD.  Advisor
   
2.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. President
   
3.  พ.ญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
อุปนายก
     Woralaksana Theeramoak, MD.
Vice-President
   
4.  พ.อ.อิศรา รักษ์กุล
เลขาธิการ
    Isra Rukskul, MD.

Secretary General

   
5. นพ.วิทยา วันเพ็ญ
เหรัญญิก
    Wittaya Wanpen, MD.
 Treasurer
 
 
6.  นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท
ปฏิคม

     Patanon Kwansanit, MD.

Chairman for Social Affairs

   
7.  รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ประธานวิชาการ

    Sirichai Hongsanguansri, MD.

Chairman for Academic Affairs

   
8.  รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ประธานวารสาร

      Suwanna Arunpongpaisal, MD.

Chairman for Journal

   
9.  รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     Assoc.Prof.Pornjira Pariwatcharakul, M.D. MRCPsych Chairman for International Affairs
   
10. พญ.จามรี ณ บางช้าง
นายทะเบียน

     Jammaree Na Bangxang, M.D.

Registrar

   
11. รศ.นพ.ชวนันท์  ชาญศิลป์
กรรมการกลาง

     Chawanan Charnsilp, MD.

Committee Members
   
12. ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
กรรมการกลาง
    Asst.Prof.Nuttorn Pityaratstian, M.D.
Committee Members
   
13. นพ.ธรรมนาถ  เจริญบุญ กรรมการกลาง
     Thammanard Charernboon, M.D.
Committee Members
   
14. นพ.บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์
กรรมการกลาง

     Burin Suraaroonsamrit, M.D.

Committee Members

   
15. นพ.ปราการ  ถมยางกูร กรรมการกลาง
     Asst.Prof. Prakan Thomyangkul, MD.
Committee Members
   
16. นพ.ภุชงค์ เหล่ารูจิสวัสดิ์
กรรมการกลาง

       Puchong Laurujisawat, MD.

Committee Members

   

รายชื่อกรรมการสมาคมย้อนหลัง

รายชื่อกรรมการสมาคม2557-58
รายชื่อกรรมการสมาคม2555-56
รายชื่อกรรมการสมาคม2553-54
รายชื่อกรรมการสมาคม2551-52
รายชื่อกรรมการสมาคม2549-50
รายชื่อกรรมการสมาคม2547-48
รายชื่อกรรมการสมาคม2545-46
รายชื่อกรรมการสมาคม2543-44
รายชื่อกรรมการสมาคม2541-42
รายชื่อกรรมการสมาคม2539-40
รายชื่อกรรมการสมาคม2537-38
รายชื่อกรรมการสมาคม2535-36
รายชื่อกรรมการสมาคม2533-34
รายชื่อกรรมการสมาคม2531-32
รายชื่อกรรมการสมาคม2529-30
รายชื่อกรรมการสมาคม2527-28
รายชื่อกรรมการสมาคม2525-26
รายชื่อกรรมการสมาคม2523-24
รายชื่อกรรมการสมาคม2521-22
รายชื่อกรรมการสมาคม2520
รายชื่อกรรมการสมาคม2519
รายชื่อกรรมการสมาคม2517-18
รายชื่อกรรมการสมาคม2515-16
รายชื่อกรรมการสมาคม2513-14
รายชื่อกรรมการสมาคม2511-12
รายชื่อกรรมการสมาคม2509-10
รายชื่อกรรมการสมาคม2507-08
รายชื่อกรรมการสมาคม2506
รายชื่อกรรมการสมาคม2505-06
รายชื่อกรรมการสมาคม2504
รายชื่อกรรมการสมาคม2502-03
รายชื่อกรรมการสมาคม2500-01

 

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2505-2506

Executive Committee (1962-1963)

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
2. นพ.ฝน แสงสิงแก้ว
3. พันเอก นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร
4. นพ.จิตต์ ตู้จินดา
5. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
6. นพ.ประสพ รัตนากร
7. พ.ท.นิตย์ เวชชวิสิสต์
8. นพ.ขจร อ้นตระการ
9. นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ์
10. นพ.อุดม โปษกฤษณะ
11. นพ.เชียร สิริยานนท์
12. นพ.รสชง ทัศนาญชลีกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

1. พญ.จันทนา สุขวัจน์
2. นพ.สมลักก์ ศิริสาลี
3. พญ.สุพัตร พูลเกษ
4. นพ.หทัย ชิตานนท์
5. พญ.น้อม เลขวัต
6. พญ.สุภา มาลากุล ณ อยุธยา
7. นพ.ประสิทธิ์ หะริณสุต
8. นพ.จิระ สีตะสุวรรณ
9. นพ.จำลอง วิทยานนท์
10. ศรีสมบูรณ์ อินทรวสุ