หน้าปก

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย

ชาญวิทย์ พรนภดล


การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น

เสาวคนธ์ วีระศิริ, สุรพล วีระศิริ, พิมภา สุตรา, จริญญา โคตรชนะ


ความคิดยุติการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำรวจจากแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, จตุรพร แสงกูล


ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย

ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ, อารยา  ผลธัญญา, ทัศนีย์  หอมกลิ่น, กุลวดี  ทองไพบูลย์, พิมพ์มาศ  ตาปัญญา, รติพันธ์  ถาวรวุฒิชาติ


การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยโรคจิตเภท

โกศล วราอัศวปติ, กิตต์กวี โพธิ์โน, วรท ลำใย, เอกอุมา อิ้มคำ


ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

นิตยา  จรัสแสง, สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล, สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, วิจิตรา  พิมพะนิตย์, สมจิตร์  มณีกานนท์, ดวงแก้ว  รอดอ่อง


ความสุข ความทุกข์ และสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย

ขวัญสุดา บุญทศ, ขนิษฐา นันทบุตร


ฟื้นฟูวิชาการ

ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน

หัทยา ดำรงค์ผล


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

นิพนธ์ต้นฉบับ

ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นกลุ่มโรคออทิสติก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ, นิรมล พัจนสุนทร, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, จินตนา สิงขรอาจ, พีรดา อุ่นไพร


การเข้ารับการรักษาทางจิตเวชในนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาการอ่านสะกดคำ

ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์, มนัท สูงประสิทธิ์


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟสบุ๊คกับทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

ศิราดา จิตติวรรณ, ปราโมทย์ สุคนิชย์


อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำในคนปกติ

รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย, รัตนา สายพานิชย์, ธนิตา หิรัญเทพ, สุดาวรรณ จุลเกต


ลักษณะทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในวัยผู้ใหญ่

นิดา ลิ้มสุวรรณ, ภัทรพร วิสาจันทร์


ประสิทธิผลของสื่อจำลองเสียงหูแว่วต่อทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

สุชีรา อมรมหพรรณ, จริยา จิรานุกูล, เอื้อมพร สุ่มมาตย์


การใช้หลัก 5 A’s ในการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่โดยแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลศิริราช

ปเนต ผู้กฤตยาคามี, สนทรรศ บุษราทิจ, ฑิฆัมพร หอสิริ, กมลพร วรรณฤทธิ์


ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยพาร์กินสันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, สมศักดิ์ เทียมเก่า, พงศธร พหลภาคย์


การพัฒนาเครื่องมือแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, อุบุญรัตน์ ธุรีราช, บุญลือ เพ็ชรรักษ์, ปิยนุช กิมเสาว์, ขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ, บุญธรรม ดีดวง


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO


สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงต่อความจำระยะสั้นในภาวะออทิซึม การศึกษาเฉพาะกรณี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พัชรียา พันธุ์จุย, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, มยุรี สัมพันธวิวัฒน์, สุริยา ณ นคร
 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองและการติดเกมในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียโรงพยาบาลรามาธิบดี

มัทนียา จำปาพันธุ์, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, อำไพวรรณ จวนสัมฤทธ
 

อาการทางกายและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โชติมันต์ ชินวรารักษ์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
 

ความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังเหตุวิกฤตของผู้ป่วยโรคสัมพันธ์กับสารเสพติดภายใต้ สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย

ชนกานต์ ชัชวาลา, อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์

 

ความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, เยาวลักษณ์ พนิตอังกูร, ตันติมา ด้วงโยธา, อุบุญรัตน์ ธุรีราช, ปิยนุช กิมเสาว์
 

ฟื้นฟูวิชาการ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับเป็นช้ำในผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรก

สินเงิน สุขสมปอง, ดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์, พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
 


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม

ชาญวิทย์ พรนภดล, ศิริสุดา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ


การคัดกรองโรคย้ำคิดย้ำทำในนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อินทณัฐ ผู้สันติ, พิชญา กุศลารักษ์


ความชุกและปัจจัยเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รินทราย อรุณรัตนพงศ์, ชวนันท์ ชาญศิลป์


ภาวะซึมเศร้าและอิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกอาชีพของบุคคลที่สอบคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร, ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต, ณภัควรรต บัวทองชนิดการนอนไม่หลับและผลของการนอนไม่หลับต่อการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ, ทินกร วงศ์ปการันย์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ธนิตา หิรัญเทพ, ณหทัย วงศ์ปการันย์, พุฒิพงษ์ พุกกะมาน, มณี ภิญโญพรพาณิชย์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, นัฏพร อภิสิริเดช, ณัฏฐา สายเสวย, กมลพร วรรณฤทธิ์, ธวัลรัตน์ ศรีจันทร์, รักษ์ รักษ์ตระกูล, อเนกวิช เต็มบุณเกียรติ, น้ำทิพย์ ทับทิมทอง, สุกัญญา รักษ์ขจีกุล, บุญสนอง วงค์ตาน้อย, สิทธินันท์ ตันจักรวรานนท์, อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์, รวิวรรณ นิวาตพันธุ์, ดลฤดี เพชรสุวรรณ


ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของมาตรวัดรูปแบบการกิน (T-ESS) ในนักเรียนหญิงไทยระดับชั้นมัธยมปลาย

สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, อรพินทร์ ชูชม, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล


การทบทวนอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาโรคจิตรุ่นที่สองในผู้ป่วยนอกโรคจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สุชาติ พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม


งานศึกษานำร่องประสิทธิภาพของการใช้ยาเคตามีนร่วมกับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

ธันยา วิชัยโกศล, พิชัย อิฏฐสกุล, วรินี เล็กประเสริฐคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)


สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ภาวะโภชนาการ โดยเกณฑ์ น้ำหนัก-ส่วนสูง และดัชนีมวลกายในเด็กและวัยรุ่นออทิสซึม

สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, นิรมล พัจนสุนทร, สมจิตร์ มณีกานนท์


การติดสื่อสังคมออนไลน์และภาวะสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

กันยา พาณิชย์ศิริ, เบญจพร ตันตสูติ


ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของมารดาผู้ป่วยสมาธิสั้น

อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์, สุวรรณี พุทธิศร


ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขวัญข้าว พลเพชร, เบญจพร ตันตสูติความรู้ และทัศนคติของผู้ป่วยไทยต่อการส่งปรึกษาจิตแพทย์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์, จตุรพร แสงกูล, ชนกานต์ ชัชวาลา


ผลของโปรแกรมการฝึกความจำด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ในผู้สูงอายุ

ภัทรา สุดสาคร, สุดสบาย จุลกทัพพะ, สุวิทย์ เจริญศักดิ์, เธียรชัย งามทิทย์วัฒนา


การพัฒนาแบบประเมินระดับความรุนแรงของพฤติกรรมก่อความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช

หวาน ศรีเรือนทอง, ธรณินทร์ กองสุข, สุพัตรา สุขาวห, ทรงพล โลดทนงค์, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูนคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)