ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาสาระน่ารู้สู่ประชาชนเนื่องในวันไบโพล่าร์โลก (World Bipolar Day)

อยู่กับผู้ป่วยไบโพลาร์อย่างไรให้มีความสุข

28 มีนาคม 2560

ห้องประชุมชั้น 12 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การสัมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 10

ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

suicide

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเนื่องในวันไบโพลาร์โลก

โปสเตอร์

ด้วยชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาจิตแพทย์ ของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย จึงได้ร่วมกับ บริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จากัด ในการสนับสนุนจิตแพทย์ไทยให้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีทุน EGPA (Eisai for Geriatric Psychiatry Award) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553


สาหรับในปี พ.ศ.2559 ที่จะถึงนี้ ทุน EGPA จะมอบให้กับจิตแพทย์ไทยที่ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 2016 IPA Asian Regional Meeting ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ. กรุงไทเป, ไต้หวัน

อ่านรายละเอียดที่นี่

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง การเตรียมรับปัญหาการฆ๋าตัวตาย

โดย นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต