รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2500-2501

Executive Committee (1957-1958)

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
2. นพ.ฝน แสงสิงแก้ว
3. นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร
4. นพ.จิตต์ ตู้จินดา
5. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
6. นพ.ประสพ รัตนากร
7. พ.ท.นิตย์ เวชชวิสิสต์
8. นพ.ขจร อ้นตระการ
9. นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ์
10. นพ.อุดม โปษกฤษณะ
11. นพ.เชียร สิริยานนท์
12. นพ.รสชง ทัศนาญชลี
13. พญ.สุภา มาลากุล ณ อยุธยาบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ

พญ.จันทนา สุขวัจน์บรรณาธิการวารสารสมาคมฯ

นพ. เจริญ วัฒนสุชาติ
คุณสมทรง บุนนาค