รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2506

Executive Committee (1963)

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
2. ศาสตราจารย์ นพ.จิตต์ ตู้จินดา
3. ศาสตราจารย์ นพ.บุญเลี้ยง ตามไท
4. นพ.ขจร อ้นตระการ
5. นพ.อารี แสงสว่างวัฒนะ
6. ศาสตราจารย์ นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ์
7. นพ.สุรินทร์ พรหมพิทักษ์
8. นพ.ประสพ รัตนากร
9. พญ.จันทนา สุขวัจน์
10. พันเอก นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร
11. นพ.รสชง ทัศนาญชลี
12. นพ.จิระ สีตะสุวรรณ
13. พญ.ปรีดา นรการบริรักษ์บรรณาธิการวารสารสมาคมฯ

นพ. บุญสวย เชิดเกียรติกุล