รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2549 – 2550

Executive Committee (2006-2007)

1. ศ.น.พ.พิเชษฐ อุดมรัตน์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Prof.Pichet Udomratn, MD. President
2. น.พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อุปนายก
Kiattibhoom Vongrachit, MD. Vice-President
3. ผศ.พ.ญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ เลขาธิการ
Asst.Prof.Sookjaroen Tangwongchai, MD. Secretary General
4. ผศ.พ.ญ.บุรณี กาญจนถวัลย์/strong> เหรัญญิก
Asst.Prof.Buranee Kanchanatawan, MD. Treasurer
5. นาวาเอกวศิน บำรุงชีพ ร.น. ปฏิคม
Capt.Wasin Bamrungcheep,MD. Chairman for Social Affairs
6. ศ.น.พ.มานิต ศรีสุรภานนท์ ประธานวิชาการ
Prof.Manit Srisurapanont,MD. Chairman for Academic Affairs
7. รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ประธานวารสาร
Assoc.Prof.Suwanna Arunpongpaisal, MD. Chairman for Journal
8. พ.อ.พงศธร เนตราคม บรรณารักษ์
Col.Pongsatorn Netrakom, MD. Librarian
9. นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นายทะเบียน
Somnuk Limsiroratana, MD. Registrar
10. รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการกลาง
Assoc.Prof.Ronnachai Kongsakon,MD.,LL,B Committee Members
11. พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ กรรมการกลาง
Amporn Benjaponpithank,MD. Committee Members
12. พันโทธวัชชัย ลีฬหานาจ กรรมการกลาง
Lt.Col Thawatchai Leelahanaj, MD. Committee Members
13. น.พ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กรรมการกลาง
Atapol Sughondhabirom,MD. Committee Members
14. น.พ.นันทวัช สิทธิรักษ์ กรรมการกลาง
Nuntawat Sidtirak, MD. Committee Members
15. น.พ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ กรรมการกลาง
Burin Suraaroonsamrit,MD. Committee Members