Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

WPA-WHO Survey for Revision of the ICD-10 พิมพ์
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2010 เวลา 01:18 น.

ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของจิตแพทย์ไทย ร่วมใจกันตอบแบบสอบถาม WPA-WHO Survey for Revision of the ICD-10
ด้วย อ.พิเชฐ ได้รับ e-mail จาก President ของ WPA ปรึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ response rate จากจิตแพทย์ไทยเพิ่มขึ้น เพราะนับจนถึงวันที่ 10 กันยายน มีจิตแพทย์ไทยตอบแบบสอบถาม online เพียง 49 คนเท่านั้น และ WPA กับ WHO เห็นว่าทุกความเห็นของจิตแพทย์ไทยมีความหมายในการจะพัฒนา ICD-11 จึงขอเชิญชวนจิตแพทย์ไทยทุกท่านโปรดช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย โดยการพร้อมใจกัน click ไปตอบแบบสอบถาม WPA-WHO Survey ได้ที่นี่

 

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo