รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2551 – 2552

Executive Committee (2008-2009)

1. ศ.น.พ.พิเชษฐ อุดมรัตน์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Prof.Pichet Udomratn, MD. President
2. พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล อุปนายก
Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. Vice-President
3. ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย เลขาธิการ
Asst.Prof.Sookjaroen Tangwongchai, MD. Secretary General
4. ผศ.พ.ญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ เหรัญญิก
Asst.Prof.Buranee Kanchanatawan, MD. Treasurer
5. น.พ.วีรพล อุณหรัศมี ปฏิคม
Weerapon Unaharassamee, MD. Chairman for Social Affairs
6. รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ประธานวิชาการ
Assoc.Prof.Sawitri Assanangkornchai, MD. Chairman for Academic Affairs
7. รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ประธานวารสาร
Assoc.Prof.Suwanna Arunpongpaisal, MD. Chairman for Journal
8. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ บรรณารักษ์
Amporn Benjaponpithak, MD. Librarian
9. นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นายทะเบียน
Somnuk Limsiroratana, MD. Registrar
10. รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ กรรมการกลาง
Assoc.Prof.Ronnachai Kongsakon,MD.,LL,B Committee Members
11. ศ.น.พ.มานิต ศรีสุรภานนท์ กรรมการกลาง
Prof.Manit Srisurapanont,MD. Committee Members
12. นาวาเอกวศิน บำรุงชื่อน ร.น. กรรมการกลาง
Capt.Wasin Bamrungcheep, MD. Committee Members
13. น.พ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กรรมการกลาง
Atapol Sughondhabirom,MD. Committee Members
14. น.พ.นันทวัช สิทธิรักษ์ กรรมการกลาง
Nuntawat Sidtirak, MD. Committee Members
15. น.พ.วิญญู ชะนะกุล กรรมการกลาง
Winyoo Chanakul,MD. Committee Members