รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2553 – 2554

Executive Committee (2010-2011)

1.  น.พ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
     Yongyud Wongpiromsarn, MD. President
   
2.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล อุปนายก
     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. Vice-President
   
3.  พ.อ. พงศธร เนตราคม เลขาธิการ
     Col. Pongsatorn Netrakom, MD. Secretary General
   
4.  พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย เหรัญญิก
    Col. Pichai Saengcharnchai, MD. Treasurer
   
5.  น.พ.วีรพล อุณหรัศมี ปฏิคม
     Weerapon Unaharassamee, MD. Chairman for Social Affairs
   
6.  รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ประธานวิชาการ
     Assoc.Prof.Sawitri Assanangkornchai, MD. Chairman for Academic Affairs
   
7.  รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ประธานวารสาร
     Assoc.Prof.Suwanna Arunpongpaisal, MD. Chairman for Journal
   
8.  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ บรรณารักษ์
     Amporn Benjaponpithak, MD. Librarian
   
9.  นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นายทะเบียน
     Somnuk Limsiroratana, MD. Registrar
   
10. รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล กรรมการกลาง
     Assoc.Prof. Manote Lotrakul, MD. Committee Members
   
11. พลเรือตรีวศิน บำรุงชีพ ร.น. กรรมการกลาง
     R.Adm.Wasin Bamrungcheep, MD. Committee Members
   
12. นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กรรมการกลาง
     Atapol Sughondhabirom, MD. Committee Members
   
13. พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ กรรมการกลาง
     Somrak Choovanichvong, MD. Committee Members
   
14. พญ.ปัทมา ศิริเวช กรรมการกลาง
     Pattama Sirivech, MD. Committee Members
   
15. ผศ.นพ.พีรพันธ์ ลือบุญธวัชชัย กรรมการกลาง
     Assi.Prof.Peeraphon Lueboonthavatchai, MD. Committee Members