สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

อาการโรคเครียดภายหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ชูเกียรติ ยงพิทยาพงศ์, อังคณา วังทอง


การพัฒนาแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทย อายุระหว่าง 3-18 ปี

ชาญวิทย์ พรนภดล, วินัดดา ปิยะศิลป์, จิตราภรณ์ จิตรธร, ศิรินดา จันทร์เพ็ญ


การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดปัญหาจากการดื่มสุราสำหรับนักศึกษา

ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ


ความชุกของการใช้สารเสพติด ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์

สมจิตร์ มณีกานนท์, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, วิจิตรา พิมพะนิตย์, นิตยา จรัสแสง, ขวัญสุดา บุญทศประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, สวิตตา ธงยศ, อิงคฏา โคตนารา, ขจรศักดิ์ วรรณทอง


ทัศนคติของผู้ป่วย/ผู้ปกครองต่อการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาMethylphenidate

เพียงขวัญ นครรัตนชัย, นฤมล เจริญศิริพรกุล, นิรมล พัจนสุนทร


การศึกษาคุณสมบัติการวัดของแบบคัดกรอง Cognistat ฉบับภาษาไทย

ศรนรินทร์ กาญจนะโนพินิจ, สุวิทย์ เจริญศักดิ์, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์


การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่รับยา Fluoxetine, Sertraline และ Paroxetine

แคทลียา ปิยะรัตนโยธิน, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, มาโนช หล่อตระกูลคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)