สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

บทความพิเศษ

จิตบำบัดเชิงพลศาสตร์ที่อิงสติเป็นพื้นฐาน

จำลอง ดิษยวณิช, พริ้มเพรา ดิษยวณิช

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช

กุศลาภรณ์ วงษ์นิยม, สุพร อภินันทเวช


ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เนตรชนก แก้วจันทา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ยุพา ถาวรพิทักษ์,นิลุบล รุจิรประเสริฐ, อิงคฏา โคตนารา, ชมพูนุท กาบคำบา


ความชุกของการข่มเหงรังแกและปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในเด็กมัธยมต้น เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชุตินาถ ศักรินทร์กุล, อลิสา วัชรสินธุ


การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเด็กติดเกม

วัจนินทร์ โรหิตสุข, มะลิรมย์ หัสดินรัตน์, บัณฑิต ศรไพศาล, สุพร อภินันทเวช, ชาญวิทย์ พรนภดลความพึงพอใจของนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนรู้ซึ่งมีพื้นฐาน จากพหุปัญญา ผ่านเทคโนโลยี augmented reality ในอุปกรณ์แท็บเล็ต

วินิทรา นวลละออง, ธันยา นวลละออง, นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก, อริญา อู่บัวทอง, วรเวช มูลนิสาร, จิณณะ แดงสุวรรณ, วิศรุต ผลาปรีย์, เอกลักษณ์ สหายา


สุขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้ facebook

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, กันต์ธีร์ อนันตพงศ์


ผลของการให้โปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมในการป้องกันภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ : การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดข้างเดียว

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, รัศมี ลีประไพวงษ์, ธีรศักดิ์ สาตรา, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์


ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ยุพา ถาวรพิทักษ์, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล, อิงคฏา โคตนารา, เนตรชนก แก้วจันทา


ความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของ Kessler 6 ข้อฉบับภาษาไทย

บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


ผลการรักษาโรคสมองเสื่อม : การศึกษาแบบไปข้างหน้าในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ธรรมนาถ เจริญบุญคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)