รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2557 – 2558

Executive Committee (2014-2015)

1.  น.พ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา
     Yongyud Wongpiromsarn, MD.  Advisor
   
2.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. President
   
3.  พ.ญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
อุปนายก
     Woralaksana Theeramoak, MD.
Vice-President
   
4.  พ.อ.อิศรา รักษ์กุล
เลขาธิการ
    Isra Rukskul, MD.

Secretary General

   
5. นพ.วิทยา วันเพ็ญ
เหรัญญิก
    Wittaya Wanpen, MD.
 Treasurer
 
 
6.  ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ปฏิคม

     Nuttorn Pityaratstian, MD.

Chairman for Social Affairs

   
7.  รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ประธานวิชาการ

    Sirichai Hongsanguansri, MD.

Chairman for Academic Affairs

   
8.  รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ประธานวารสาร

      Suwanna Arunpongpaisal, MD.

Chairman for Journal

   
9.  นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นายทะเบียน
     Somnuk Limsiroratana, MD. Registrar
   
10. นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
บรรณารักษ์

     Pichai Ittasakul, MD.

Librarian

   
11. รศ.นพ.ชวนันท์  ชาญศิลป์
กรรมการกลาง

     Chawanan Charnsilp, MD.

Committee Members
   
12. พญ.ทัศนีย์  กุลจนะพงศ์พันธ์
กรรมการกลาง
    Tassanee Kuljanapongpun, MD.
Committee Members
   
13. นพ.ปราการ  ถมยางกูร กรรมการกลาง
     Prakan Thomyangkul, MD.
Committee Members
   
14. พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์
กรรมการกลาง

     Punnapa Kittirattanapaiboon, MD.

Committee Members

   
15. นพ.ภุชงค์ เหล่ารูจิสวัสดิ์
กรรมการกลาง

    Puchong Laurujisawat, MD.

Committee Members

   

16. พญ.สมรัก  ชูวานิชวงศ์

กรรมการกลาง

    Somrak Choovanichvong, MD.

Committee Members