Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ พิมพ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:59 น.

04ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ ในโอกาสที่ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณบุคคล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2557 ของคุรุสภา

 

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo