รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2555 – 2556

Executive Committee (2012-2013)

1.  น.พ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
     Yongyud Wongpiromsarn, MD. President
   
2.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล อุปนายก
     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. Vice-President
   
3.  พ.อ. พงศธร เนตราคม เลขาธิการ
     Col. Pongsatorn Netrakom, MD. Secretary General
   
4.  พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย เหรัญญิก
    Col. Pichai Saengcharnchai, MD. Treasurer
   
5. นพ.ภุชงค์  เหล่ารุจิสวัสดิ์ ปฏิคม
    Puchong Laurujisawat, MD.
Chairman for Social Affairs
   
6.  รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ประธานวิชาการ
     Assoc.Prof.Sawitri Assanangkornchai, MD. Chairman for Academic Affairs
   
7.  รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ประธานวารสาร
     Assoc.Prof.Suwanna Arunpongpaisal, MD. Chairman for Journal
   
8.  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ บรรณารักษ์
     Amporn Benjaponpithak, MD. Librarian
   
9.  นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นายทะเบียน
     Somnuk Limsiroratana, MD. Registrar
   
10. นพ.วีรพล อุณหรัศมี กรรมการกลาง
     Weerapon Unaharassamee,MD.
 
Committee Members
   
11. รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี
กรรมการกลาง
     Assi.Prof.Sirichai  Hongsanguansri, MD. Committee Members
   
12. พญ.สมรักษ์  ชูวานิชวงศ์ กรรมการกลาง
     Somrak Choovanichvong, MD. Committee Members
   
13. พญ.เบญจมาส  พฤกษ์กานนท์ กรรมการกลาง
     Benjamas  Prukkanone, MD. Committee Members
   
14. พญ.กอบหทัย  สิทธิ์รณฤทธิ์
กรรมการกลาง
     Gobhathai  Sittironnarit, MD. Committee Members
   
15. นพ.ปทานนท์  ขวัญสนิท
กรรมการกลาง
     Patanon  Kwansanit, MD. Committee Members