สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาคุณภาพการวัดของแบบทดสอบ Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire (FF-NPQ)

ดวงภาภรณ์ หมื่นอภัย, สุดสบาย จุลกทัพพะ, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ


การศึกษาความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ในเด็กวัยรุ่น

ฑิฆัมพร ริ้วธงชัย, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, สิรินัดดา ปัญญาภาส


ทัศนคติของผู้ป่วยต่อแพทย์เพศที่สาม

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, นิศานติ์ สำอางศรี


การศึกษาพฤติกรรมรังแกข่มขู่กับระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

กอร์ปบุญ ภาวะกุล, ปราโมทย์ สุคนิชย์


ผลการบริบาลเภสัชกรรมด้วยการตรวจ genetic polymorphism ของ CYP2D6 และ CYP2C19 ในกลุ่มพัฒนาการล่าช้าสถาบันราชานุกูล

มาลี ปรีชาพลสิทธิ์, มัทนา จองกา


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของโรเซนเบิร์ก:การศึกษาในนักศึกษาไทย

ทินกร วงศ์ปการันย์, ณหทัย วงศ์ปการันย์


คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มโรคมัยอิลิน

สุวิทย์ เจริญศักดิ์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, กมลเนตร วรรณเสวก, ศรีอาภา สมาจาร, นาราพร ประยูรวิวัฒน์, สสิธร ศิริโท, สนทรรศ บุษราทิจ


ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซีมเศร้าและโรคซีมเศร้าในพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการฟอกเลือดในโรงพยาบาลสงฆ์

จุฑามาศ โกสียะกุล, อันธิฌา สายบุญศรี