สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

จิตปัญญาบำบัด - แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น

ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง


ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายสุขภาพจิตของไทย

ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง


กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชิงบูรณาการ

รณชัย คงสกนธ์


นิพนธ์ต้นฉบับ

การประเมินผลโครงการพี่สอนน้องป้องกันภัยบุหรี่

สุนันทา ฉันทรุจิกพงศ์, อนงค์ พัวตระกูล, สรณ์สิริ ยันตดิลก


การศึกษาแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Leonard Personality Inventory (LPI) ในคนไทยวัยทำงาน

กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


การดื่มสุราแบบอันตรายกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทย : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมแบบจับคู่

รณชัย คงสกนธ์, นฤมล โพธิ์แจ่ม


การรักษาด้วยจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับพฤติกรรมบำบัดผู้ต้องขังที่ติดยานอนหลับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

สรรักษณ์ ประเจียด


ฟื้นฟูวิชาการ

Paliperidone : อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ในการรักษาโรคจิตเภท

พิเชฐ อุดมรัตน์รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2550
ข่าวสารจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์