สารบัญ
สารจากนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

การทดสอบความแม่นตรงของแบบคัดกรองโรคเครียดหลังประสบภัยพิบัติสำหรับคนไทย

สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, นวนันท์ ปิยวัฒน์กูล, สมจิตร หร่องบุตรศรี, อัจรา จรัลสิงห์, บารมี จรัลสิงห์, ธรนินทร์ กองสุข, อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์


การศึกษาความไว และความจำเพาะของ Morningness - Eveningness Questionnaire ฉบับภาษาไทย (T-MEQ) กับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิร่างกายในรอบวัน

พิเชฐ อุดมรัตน์, พิศมัย ยอดพรหม, ฐิติวร ชูสง


ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของบุคคลตามการจำแนกของ T-MEQ กับผลการปฏิบัติงานในคนงานกะ

พิศมัย ยอดพรหม, พิเชฐ อุดมรัตน์, ฐิติวร ชูสง


การสำรวจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบทางด้านจิตใจจากความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์, รณชัย คงสกนธ์


การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธีการปรับแนวคิด และพฤติกรรมแบบประยุกต์ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

วัชนี หัตถพนม


การให้คำปรึกษาครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทตามแนวคิดของซาเทียร์

พนิดา กองสุข, นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, ปิญากรณ์ ชุตังกร, มธุลดา ชัยมี


ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

นพวรรณ เอกสุวีรพงษ์, นารัต เกษตรทัต


การศึกษาความชุกของปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต ของผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง จังหวัดขอนแก่น

วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์, พิสมัย คุณาวัฒน์, ผอูนรัตน์ กลางมณี


ต้นทุนต่อหน่วยในการรักษาโรคสมาธิสั้นของโรงพยาบาลสวนปรุง

จักริน ปิงคลาศัย


ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นภาคใต้ตอนบน

วีระ ชูรุจิพร, ชฎาพร ชูรุจิพร


การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการส่งเสริมค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

วีระ ชูรุจิพร, ชฎาพร ชูรุจิพร