สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงต่อความจำระยะสั้นในภาวะออทิซึม การศึกษาเฉพาะกรณี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พัชรียา พันธุ์จุย, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, มยุรี สัมพันธวิวัฒน์, สุริยา ณ นคร
 

ระดับความภาคภูมิใจในตนเองและการติดเกมในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียโรงพยาบาลรามาธิบดี

มัทนียา จำปาพันธุ์, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, อำไพวรรณ จวนสัมฤทธ
 

อาการทางกายและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โชติมันต์ ชินวรารักษ์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
 

ความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังเหตุวิกฤตของผู้ป่วยโรคสัมพันธ์กับสารเสพติดภายใต้ สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย

ชนกานต์ ชัชวาลา, อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์

 

ความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, เยาวลักษณ์ พนิตอังกูร, ตันติมา ด้วงโยธา, อุบุญรัตน์ ธุรีราช, ปิยนุช กิมเสาว์
 

ฟื้นฟูวิชาการ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับเป็นช้ำในผู้ป่วยโรคจิตครั้งแรก

สินเงิน สุขสมปอง, ดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์, พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
 


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)