สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ภาวะโภชนาการ โดยเกณฑ์ น้ำหนัก-ส่วนสูง และดัชนีมวลกายในเด็กและวัยรุ่นออทิสซึม

สมจิตร์ หร่องบุตรศรี, นิรมล พัจนสุนทร, สมจิตร์ มณีกานนท์


การติดสื่อสังคมออนไลน์และภาวะสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

กันยา พาณิชย์ศิริ, เบญจพร ตันตสูติ


ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของมารดาผู้ป่วยสมาธิสั้น

อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์, สุวรรณี พุทธิศร


ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขวัญข้าว พลเพชร, เบญจพร ตันตสูติความรู้ และทัศนคติของผู้ป่วยไทยต่อการส่งปรึกษาจิตแพทย์

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์, จตุรพร แสงกูล, ชนกานต์ ชัชวาลา


ผลของโปรแกรมการฝึกความจำด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ในผู้สูงอายุ

ภัทรา สุดสาคร, สุดสบาย จุลกทัพพะ, สุวิทย์ เจริญศักดิ์, เธียรชัย งามทิทย์วัฒนา


การพัฒนาแบบประเมินระดับความรุนแรงของพฤติกรรมก่อความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช

หวาน ศรีเรือนทอง, ธรณินทร์ กองสุข, สุพัตรา สุขาวห, ทรงพล โลดทนงค์, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูนคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)