สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

การติดตามผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นระยะยาวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จตุรพร แสงกูล, วรุตม์ อุ่นจิตสกุล


การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะความจำที่ผิดปกติของการทดสอบทางประสาทจิตวิทยา ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรกจากโรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิกา ศฤงคารชยธวัช, ดาวชมพู นาคะวิโร, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, ภัทรพร วิสาจันทร์, จินตนา ศิริวราศัย, วิลาวัณย์ ประสารอธิคม


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกินยาอย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้น

ประภัสสร ตันติปัญจพร, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์


การศึกษาความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) screener V1.1 ฉบับภาษาไทย

สนทรรศ บุษราทิจ, วัลลภ อัจสริยะสิงห์, กมลพร วรรณฤทธิ์, ปเนต ผู้กฤตยาคามี, ฑิฆัมพร หอสิริ, ณัฐวสา วิวัฒน์วรารมณ์, ชาญวิทย์ พรนภดลความฉลาดทางอารมณ์ของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

พงษ์สุดา ป้องสีดา


สุขภาพจิตและความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์

วรชัย สุริเยนทรากร, อานนท์ วิทยานนท์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)