สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ฑิฆัมพร หอสิริ, ชุลีกร สิทธิสันติ์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ


ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองกับความสม่ำเสมอในการกินยา methylphenidate ของเด็กสมาธิสั้น

วันรวี พิมพ์รัตน์


การศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นในศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา

พนม เกตุมาน, สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, ชาญวิทย์ พรนภดล, สุพร อภินันทเวช


การจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

ปรารถนา สวัสดิสุธา, ศิริไชย หงษ์สงวนศรีการวิเคราะห์รูปแบบความผิดปกติของแบบทดสอบการวาดรูปลูกบาศก์ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ที่มีความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อย

สาธิตา วิรัชชกุล, ดาวชมพู นาคะวิโร, ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, สิรินทร ฉันศิริกาญจน, ภัทรพร วิสาจันทร์


ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับและภาวะซึมเศร้า

ศรัชชา เทียนสันติสุข, ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล


การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556:ความชุกของโรคจิตเวชของคนในเมืองใหญ่, กรุงเทพมหานคร

สินเงิน สุขสมปอง, ปทานนท์ ขวัญสนิท, สุทธา สุปัญญา, วรวรรณ จุฑา, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์, วัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์, สาวิตรี แสงสว่าง, คณะทำงานสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ


 


ฟื้นฟูวิชาการ

ความคิดรู้และพฤติกรรมบำบัดสำหรับภาวะนอนไม่หลับ

วรุตม์ อุ่นจิตสกุล, พิเชฐ อุดมรัตน์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)