สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จรรยพร เจียมเจริญกุล, นิดา ลิ้มสุวรรณ


การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กฉบับภาษาไทยโดยระบบคอมพิวเตอร์

อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ, ฐิตวี แก้วพรสวรรค


กลยุทธในการแก้ปัญหาการถูกรังแกของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี, สิรินัดดา ปัญญาภาส, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์


ความบกพร่องทางการเรียนรู้และโรคที่พบร่วม

วินัดดา ปิยะศิลป์, สุธาทิพย์ วังตาลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำและผู้ใกล้ชิด

มนัสพร มานัสสถิตย์, รัตนา สายพานิชย


ความชุกของโรคเครียดเฉียบพลันและผลกระทบทางจิตใจหลังเหตุการณ์วิกฤตในกำลังพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรง

อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์, อิศรา รักษ์กุล, เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์


เปลี่ยนศาสนาคือเปลี่ยนวิถีชีวิต: กระบวนการปรับตัวของผู้หญิงอีสานชาวพุทธสู่การเป็นมุสลิม

สรวงสุดา เจริญวงศ์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, เลนอร์ แมนเดอร์สัน


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ

รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย, รัตนา สายพานิชย์, ธนิตา หิรัญเทพ,
สุดาวรรณ จุลเกต, วันวิสา เกตุแก้ว, มาโนช หล่อตระกูลคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)