สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่อง

สิรินัดดา ปัญญาภาส, กมลวิสาข์ เตชะพูลผล,จริยา ทะรักษา, พัชรินทร์ เสรี


การรับรู้ทางตาสัมพันธ์กับการลงมือปฏิบัติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ฐิติมา พัฒนโพธิกุล, ศุภโชค สิงหกันต์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมรังแกข่มขู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์


ผลของโปรแกรมการพูดกับตัวเองทางบวกบนพื้นฐานหลักอิสลามต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นหญิงมุสลิม

ไผโรส มามะ, วันดี สุทธรังษี, ศรีสุดา วนาลีสินคุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

นิตยา จรัสแสง,สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, วิจิตรา พิมพะนิตย์, สมจิตร์ มณีกานนท์, สลักจิต ศรีมงคล, สุดารัตน์ บุตรศรีภูมิ


ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดทางจิตหลังประสบภัยระเบิด

ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์, จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์


ลักษณะอาการและอาการแสดงของผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ:ข้อมูลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยปี พ.ศ. 2556

อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์,นพพร ตันติรังสี, สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
คณะทำงานสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556


ความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย

พนมพร พุ่มจันทร์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)