สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความชุกของอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติจากการสูญเสียและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่พบในผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รัชนู วรรณา, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


ผลของกลุ่มจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ศิริลักษณ์ ปัญญา, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


ความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบประเมินความบกพร่องทางหน้าที่ในเด็กและวัยรุ่น ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น Weiss Functional Impairment Rating Scale (WFIRS) ฉบับภาษาไทย

สิรินัดดา ปัญญาภาส, ชาญวิทย์ พรนภดล, วิฐารณ บุญสิทธิ, พรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร


การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก 5A’s ในการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่ของแพทย์ ในโรงพยาบาลศิริราช

สนทรรศ บุษราทิจ, ปเนต ผู้กฤตยาคามีอัตราการหายของภาวะขาดสุราหลังจากใช้แนวทางการรักษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ทรงพล โลดทนงค์ , นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, พงศธร พหลภาคย์, สงวน บุญพูน


เจตคติต่อการป่วยทางจิตของผู้ป่วยจิตเวช ญาติและเจ้าของบ้านจากค่ายครอบครัว ในรูปแบบโฮมสเตย์

สงวนศรี แต่งบุญงาม, ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์, อานนท์ วิทยานนท์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)