สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง
กิตติกรรมประกาศ
ขั้นตอนการส่งบทความเข้าสู่วารสาร OJS-ThaiJO

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

โรคร่วมทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ

วันวิสา เกตุแก้ว, รัตนา สายพานิชย์, ธนิตา หิรัญเทพ, สุดาวรรณ จุลเกต, รุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย, มาโนช หล่อตระกูล


ความชุกของการเกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภทที่ได้รับยาโคลซาพีนในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย, รณชัย คงสกนธ


ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก

รสพร เพียรรุ่งเรือง, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอาย

ประภาส อุครานันท์, อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ศิระ กิตติวัฒนโชติ, สุวดี ศรีวิเศษ, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, จิตภินันท์ โชครัชมีหิรัญผลของโปรแกรมฝึกอบรมต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง

สุณิสา คินทรักษ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, วิชัย มนัสศิริวิทยา


ความรู้และทัศนคติต่อการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าของพยาบาลจิตเวช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤทธิ์ ทองเพ็งจันทร์, พิชัย อิฏฐสกุล


เปรียบเทียบผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ระหว่างผู้ป่วยเสพติดระบบสมัครใจกับระบบบังคับบำบัด: กรณีศึกษาสถาบันธัญญารักษ์

อังกูร ภัทรากร, นันทา ชัยพิชิตพันธ์คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (ปรับปรุงใหม่)