สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

บทความพิเศษ

จิตเวชศาสตร์ทหาร

พลโทวีระ เขื่อนศิริกุล


 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

นิรมล พัจนสุนทร, จินตนา สิงขรอาจ, พีรดา อุ่นไพร, วริศรา ศรีสวัสดิ์, ฉันทนา อุดมสิน, อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล


การศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของวัยรุ่น

สิรินัดดา ปัญญาภาส, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, ฑิฆัมพร ริ้วธงชัย


ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่นที่ประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มุสลินท์ โต๊ะกานิ


ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในนักเรียนอาชีวศึกษา ในสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง

เนตรชนก แก้วจันทา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของแบบคัดกรองโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญฉบับภาษาไทย

ผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์, อิศรา รักษ์กุล, อำนาจ รัตนวิลัย


ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

พระปณต คุณวฑฺโฒ (อิสรสกุล), สาระ มุขดี


ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของคนไทย:การสำรวจระดับชาติ

หวาน ศรีเรือนทอง, ธรณินทร์ กองสุข, วชิระ เพ็งจันทร์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, เกษราภรณ์ เคนบุปผา, รุ้งมณี ยิ่งยืน, สุพัตรา สุขวห, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน


ความเครียดของพยาบาล ความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

พัชราวัลย์ เรืองศรีจันทร์, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร


ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของจิตแพทย์ในประเทศไทย

ติรยา เลิศหัตถศิลป์


 

ฟื้นฟูวิชาการ

ปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อม (BPSD): แนวคิดและการรักษา

กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์