สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ผลการใช้ Duloxetine ในการรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

มันฑนา กิตติพีรชล, วรวัฒน์ ไชยชาญ


ความจำในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

พีรดา อุ่นไพร, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ชาตรี วิฑูรชาติ


การพัฒนา Health of the Nation Outcomes Scales for Child and Adolescent Mental Health (HoNOSCA) ฉบับภาษาไทย

จักริน ปิงคลาศัย


ปัจจัยทางจิตสังคมกับการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช

ศิริวรรณ กำแพงพันธ์, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, สุพร อภินันทเวช


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์

จุฑามาศ โกสียะกุล, อันธิฌา สายบุญศรี


เหตุการณ์กดดันในชีวิตก่อนการเกิดโรคซึมเศร้าและโรคแพนิค

ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล, มาโนช หล่อตระกูล


การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น้ำทิพย์ ทับทิมทอง


ปัจจัยด้านจิตสังคมในผู้สนใจทำศัลยกรรมความงาม

อัศรี จารุโกศล, อรพรรณ ทองแตง, ธีรศักดิ์ สาตรา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์


 

ฟื้นฟูวิชาการ

ยาแก้ซึมเศร้ารุ่นใหม่ : อะโกเมลาทีน

สรยุทธ วาสิกนานนท์