สารบัญ
สารจาก นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการแถลง

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกข่มขู่กับระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น

บุฑบท พฤกษาพนาชาติ


ความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, อุมาพร อุดมทรัพยากุล


ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี

อรสา ใยยอง, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการตรวจรักษาห้องตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์

นิตยา จรัสแสง, สมจิตร์ มณีกานนท์, วิจิตรา พิมพะนิตย์, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล


ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศไทย

ณัฐวดี มณีพรหม, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย


ความชุกของทัศนคติและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

อาภาภรณ์ พึ่งยอด, ปราโมทย์ สุคนิชย์


ลักษณะของผู้ป่วยจิตเภทที่น้ำหนักเกินหรืออ้วนซึ่งตอบสนองต่อโปรแกรมลดน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม/พุทธิปัญญา

วริทธิ์นันท์ เมธาภัทร, มานิต ศรีสุรภานนท์


ลักษณะพยาธิสภาพทางจิตของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการดื่มสุรา

วิชชุดา ยะศินธ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา


การศึกษาวิกฤติการเมืองไทย ปี 2553 ในบริบทการเฝ้าระวังสุขภาพจิต

ดวงกมล สุจริตกุล, ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, สุพัฒนา สุขสว่าง


การทำวิจัยของจิตแพทย์รุ่นเยาว์: การศึกษาถึงสถานภาพ ประสบการณ์ และอุปสรรคต่อการทำวิจัย

ธรรมนาถ เจริญบุญ, มุทิตา พนาสถิตย์


 

ฟื้นฟูวิชาการ

Bupropion สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า

ธวัชชัย ลีฬหานาจ