รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  พศ.2559 – 2560

Executive Committee (2016-2017)

1.  น.พ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา
     Yongyud Wongpiromsarn, MD.  Advisor
   
2.  พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     Col.Nawaporn Hirunviwatgul, MD. President
   
3.  พ.ญ.วรลักษณา ธีราโมกข์
อุปนายก
     Woralaksana Theeramoak, MD.
Vice-President
   
4.  พ.อ.อิศรา รักษ์กุล
เลขาธิการ
    Isra Rukskul, MD.

Secretary General

   
5. นพ.วิทยา วันเพ็ญ
เหรัญญิก
    Wittaya Wanpen, MD.
 Treasurer
 
 
6.  นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท
ปฏิคม

     Patanon Kwansanit, MD.

Chairman for Social Affairs

   
7.  รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ประธานวิชาการ

    Sirichai Hongsanguansri, MD.

Chairman for Academic Affairs

   
8.  รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล
ประธานวารสาร

      Suwanna Arunpongpaisal, MD.

Chairman for Journal

   
9.  รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     Assoc.Prof.Pornjira Pariwatcharakul, M.D. MRCPsych Chairman for International Affairs
   
10. พญ.จามรี ณ บางช้าง
นายทะเบียน

     Jammaree Na Bangxang, M.D.

Registrar

   
11. รศ.นพ.ชวนันท์  ชาญศิลป์
กรรมการกลาง

     Chawanan Charnsilp, MD.

Committee Members
   
12. ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
กรรมการกลาง
    Asst.Prof.Nuttorn Pityaratstian, M.D.
Committee Members
   
13. นพ.ธรรมนาถ  เจริญบุญ กรรมการกลาง
     Thammanard Charernboon, M.D.
Committee Members
   
14. นพ.บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์
กรรมการกลาง

     Burin Suraaroonsamrit, M.D.

Committee Members

   
15. นพ.ปราการ  ถมยางกูร กรรมการกลาง
     Asst.Prof. Prakan Thomyangkul, MD.
Committee Members
   
16. นพ.ภุชงค์ เหล่ารูจิสวัสดิ์
กรรมการกลาง

       Puchong Laurujisawat, MD.

Committee Members

   

รายชื่อกรรมการสมาคมย้อนหลัง

รายชื่อกรรมการสมาคม2557-58
รายชื่อกรรมการสมาคม2555-56
รายชื่อกรรมการสมาคม2553-54
รายชื่อกรรมการสมาคม2551-52
รายชื่อกรรมการสมาคม2549-50
รายชื่อกรรมการสมาคม2547-48
รายชื่อกรรมการสมาคม2545-46
รายชื่อกรรมการสมาคม2543-44
รายชื่อกรรมการสมาคม2541-42
รายชื่อกรรมการสมาคม2539-40
รายชื่อกรรมการสมาคม2537-38
รายชื่อกรรมการสมาคม2535-36
รายชื่อกรรมการสมาคม2533-34
รายชื่อกรรมการสมาคม2531-32
รายชื่อกรรมการสมาคม2529-30
รายชื่อกรรมการสมาคม2527-28
รายชื่อกรรมการสมาคม2525-26
รายชื่อกรรมการสมาคม2523-24
รายชื่อกรรมการสมาคม2521-22
รายชื่อกรรมการสมาคม2520
รายชื่อกรรมการสมาคม2519
รายชื่อกรรมการสมาคม2517-18
รายชื่อกรรมการสมาคม2515-16
รายชื่อกรรมการสมาคม2513-14
รายชื่อกรรมการสมาคม2511-12
รายชื่อกรรมการสมาคม2509-10
รายชื่อกรรมการสมาคม2507-08
รายชื่อกรรมการสมาคม2506
รายชื่อกรรมการสมาคม2505-06
รายชื่อกรรมการสมาคม2504
รายชื่อกรรมการสมาคม2502-03
รายชื่อกรรมการสมาคม2500-01