รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2505-2506

Executive Committee (1962-1963)

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
2. นพ.ฝน แสงสิงแก้ว
3. พันเอก นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร
4. นพ.จิตต์ ตู้จินดา
5. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
6. นพ.ประสพ รัตนากร
7. พ.ท.นิตย์ เวชชวิสิสต์
8. นพ.ขจร อ้นตระการ
9. นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ์
10. นพ.อุดม โปษกฤษณะ
11. นพ.เชียร สิริยานนท์
12. นพ.รสชง ทัศนาญชลีกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

1. พญ.จันทนา สุขวัจน์
2. นพ.สมลักก์ ศิริสาลี
3. พญ.สุพัตร พูลเกษ
4. นพ.หทัย ชิตานนท์
5. พญ.น้อม เลขวัต
6. พญ.สุภา มาลากุล ณ อยุธยา
7. นพ.ประสิทธิ์ หะริณสุต
8. นพ.จิระ สีตะสุวรรณ
9. นพ.จำลอง วิทยานนท์
10. ศรีสมบูรณ์ อินทรวสุ