รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2515-2516

Executive Committee (1972-1973)

1. ศาสตราจารย์ นพ.ฝน แสงสิงแก้ว นายกกิตติมศักดิ์
2. นพ.สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ นายก
3. นพ.ยรรยง สุทธรัตน์ อุปนายก
4. นพ.วิจารณ์ วิชัยยะ เลขาธิการ
5. นพ.ธนู สว่างศิลป์ เหรัญญิก
6. นพ.สมโภชน์ สุขวัฒนา ปฏิคม
7. นพ.มงคล ม.ศรีโสภาค นายทะเบียน
8. พญ.สุพัฒนา บุญญานิตย์ บรรณารักษ์
9. พญ.พูนทรัพย์ บุษปธำรง กรรมการวารสาร
10. พญ.วัณรุณี คมกฤษ กรรมการวิชาการ
11. นพ.กฤช ชื่นศิริ กรรมการกลาง
12. นพ.อรุณ เชาวนาศัย กรรมการกลาง
13. พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กรรมการกลาง
14. นพ.ไกรสร รามเดชะ กรรมการกลาง
15. นพ.สมพร บุษราทิจ กรรมการกลาง
16. นพ.สมพงษ์ รังสิพราหมณกุล กรรมการกลางที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม 11. ศาสตราจารย์ นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ
2. ศาสตราจารย์ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ 12. ศาสตราจารย์ นพ.รจิต บุรี
3. ศาสตราจารย์ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ 13. นพ.รสชง ทัศนาญชลี
4. ศาสตราจารย์ นพ.จิตต์ ตู้จินดา 14. พญ.คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา
5. พลตรี นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร 15. นพ.หทัย ชิตานนท์
6. ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร 16. นพ.เจริญ วัฒนสุชาติ
7. ศาสตราจารย์ นพ.บุญเลี้ยง ตามไท 17. พญ.ปรีดา นรการบริรักษ์
8. ศาสตราจารย์ นพ.จิระ สีตะสุวรรณ 18. พพ.อุดม ลักษณวิจารณ์
9. นพ.อุดม ลักษณวิจารณ์  
10. นพ.สภนธ์ โสภโณ