รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พศ.2517-2518

Executive Committee (1974-1975)

1. ศาสตราจารย์ นพ.ฝน แสงสิงแก้ว นายกกิตติมศักดิ์
2. นพ.จิระ สีตะสุวรรณ นายก
3. พญ.น้อม เลขวัต อุปนายก
4. พญ.ยุพา วิสุทธิโกศล เลขาธิการ
5. พญ.ประไพ ยศะทัตต์ เหรัญญิก
6. นพ.สมโภชน์ สุขวัฒนา ปฏิคม
7. พญ.จำนอง สุวรรณเลิศ นายทะเบียน
8. นพ.สงัน สุวรรณเลิศ บรรณารักษ์
9. พันเอกอรุณ เชาวนาศัย กรรมการวารสาร
10. พญ.พูนทรัพย์ บุษปธำรง กรรมการวิชาการ
11. พญ.ศรีธรรม ธนะภูมิ กรรมการกลาง
12. พญ.วัณรุณี คมกฤษ กรรมการกลาง
13. พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กรรมการกลาง
14. นพ.สมพร ยุษราทิจ กรรมการกลาง
15. นพ.อานันทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กรรมการกลาง
16. นพ.กองกูณฑ์ ชูจันทร์ กรรมการกลางที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

1. ศาสตราจารย์หลวงวิเชียรแพทยาคม 11. นพ.สกนธ์ โสภโณ
2. ศาสตราจารย์ นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ์ 12. พลตรี นพ.สุพจน์ ขวัญมิตร
3. ศาสตราจารย์ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ 13. พญ.จันทนา สุขวัจน์
4. ศาสตราจารย์ นพ.รจิต มุรี 14. ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร
5. ศาสตราจารย์ นพ.บุญเลี้ยง ตามไท 15. นพ.รสชง ทัศนาญชลี
6. พญ.คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุทธยา 16. นพ.ประสิทธิ์ หะริณสุต
7. นพ.เจริญ วัฒนสุชาติ 17. นพ.หทัย ชิตานนท์
8. พญ.ปรีดา นรการบริรักษ์ 18. นพ.อุดม ลักษณวิจารณ์
9. นพ.สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ 19. นพ.ดุสิต สุนทราณู
10. นพ.ขนาน หัสสิริ 20. นพ.วิศักดิ์ สาตรา